Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

Quyết định kỉ luật học sinh năm học 2010 - 2011

SỞ GD&ĐT CAO BẰNG                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTNT HẠ LANG                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 43 /BC-DTNT-HL                                                         Hạ Lang, ngày 07 tháng 03 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
(V/v kỷ luật học sinh )

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT HUYỆN HẠ LANG

        Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
       Căn cứ quyết định số: 49/2008/QĐ - BGD ĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;

      Căn cứ quyết định số 1118/QĐ - BGD ngày 02/12/1987 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về việc ban hành những quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh;

      Xét theo biên bản đề nghị của hội đồng kỷ luật Trường PTDTNT huyện Hạ lang ngày 07 tháng 3 năm 2011;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thi hành kỷ luật bằng hình thức đình chỉ học tập 1 tuần đối với em Nguyễn Quang Huy - học sinh lớp 8 Trường PTDTNT huyện Hạ Lang, đã vi phạm đến tư cách đạo đức của học sinh làm ảnh hưởng đến tập thể lớp và nhà trường .

Điều 2. Quyết định này được phổ biến đến toàn trường và thông báo đến gia đình, UBND xã nơi học sinh cư trú.
- Trong thời gian bị kỷ luật học sinh không được hưởng các chế độ hiện hành của Nhà nước. Chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú và gia đình chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục.

Điều 3. Các giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên giảng dạy bộ môn ở lớp 8 và em Nguyễn Quang Huy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày 08/3/2011 đến hết ngày 14/3/2011.

                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG


                                                                                                          Nông Văn Công

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét