Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011

Quyết định thành lập hội đồng kỉ luật học sinh Nguyễn Quang Huy, lớp 8 - năm học 2010 - 2011

SỞ GD & ĐT TỈNH CAO BẰNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG PTDTNT HẠ LANG                                   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số : /QĐ – DTNT-HL                                                      Hạ Lang, ngày 05 tháng 3 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
(V/v thành lập hội đồng kỷ luật học sinh )

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT HUYỆN HẠ LANG

Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ quyết định số: 49/2008/QĐ - BGD ĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;
Xét tính chất vi phạm của học sinh Nguyễn Quang Huy - lớp 8, trường phổ thông dân tộc nội trú Hạ Lang;

Xét đề nghị xử lý kỷ luật của lớp 8 và tổ trưởng tổ Quản lý nội trú,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập 1 hội đồng kỷ luật để xét mức độ và hình thức kỷ luật đối với em Nguyễn Quang Huy - lớp 8 gồm các ông, bà có tên sau (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Hội đồng kỷ luật có trách nhiệm xem xét đánh giá và xác định hình thức kỷ luật đúng nội dung quy định hiện hành của ngành GD&ĐT.

* Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút ngày 07 tháng 3 năm 2011

* Địa điểm: tại phòng hội đồng trường PTDTNT Hạ Lang

Điều 3. Các ông, bà có tên ở điều 1 và học sinh vi phạm kỷ luật ở lớp 8 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./.
                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG


Nông Văn Công


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT HS

(Kèm theo quyết định số : /QĐ- DTNT-HL ngày 05 tháng 3 năm 2011của Hiệu trưởng Trường PTDTNT huyện Hạ Lang)

1. Nông Văn Công - Hiệu trưởng  - Chủ tịch hội đồng

2. Hoàng Thị Nội - Phó Hiệu trưởng - Phó chủ tịch HĐ

3. Nông Đại Hoàng - Thư ký hội đồng, Chủ tịch công đoàn - Thư ký

4. Phạm Thị Thu - Tổ trưởng chuyên môn - Thành viên

5. Phùng Thị Biên - Tổ trưởng chuyên môn - Thành viên

6. Nông Thị Hạnh - Tổng phụ trách Đội - Thành viên

7. Hoàng Văn Vinh - Tổ trưởng tổ QL nội trú, Chủ nhiệm lớp 8 - Thành viên

8. Hoàng Thị Hải Minh - Tổ trưởng tổ hành chính - Thành viên

9. Nông Đình Chiến - NV bảo vệ - Thành viên

( Ấn định danh sách gồm 09 người)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét